menu
actualphotosblog
<<< BACK
|
intro situační plány řešeného území historická analýza analýza širších vztahů stávající situace a topografie území analýzy a koncept provozní schéma území, pozitiva a negativa jiných variant koncepční skicy generální situace schéma urbánních struktur schéma tvarování objektů řešení parku | pěší pohyb v území řešení bezbariérového přístupu k Waldbühne a stanici Pichelsberg hlavní situační výkres vizualizace | letecký pohled na řešené území vizualizace | hotel a GASAG vizualizace | Glockenturmstrasse vizualizace | spojnice S-Bahn - Waldbühne vizualizace | letecký pohled na řešené území zimní stadion | půdorysy, řez parking u stadionu doprava | řešení obslužnosti | parking půdorys části řešeného území hotel | koncepční schéma, půdorys 1.PP, řez A hotel | půdorys 1.NP hotel | půdorysy dalších podlaží (typ.) řešení Glockenturmstrasse pohledy, fasády | Glockenturmstrasse model model model model model model model tactile model tactile model

Schindler Award 2010 | olympijský areál Berlín || olympic area Berlin | Access for all | English text HERE
spolupráce: Bc. Vojtěch Geryk
ateliér prof. Ing.arch. akad.arch. Jiřího Suchomela; konzultace: Ing. Navrátil, Csc. (ZUM...), Ing. Jan Suchánek | 01 2010

"Ještě bych rád něco poznamenal v souvislosti s dílem, které bylo vykonáno architekty v minulosti. Co bylo, vždycky bylo. Co je, vždycky bylo. A co bude, vždycky bylo. To je podstatou začátku." (Louis I. Kahn)

Území s komplikovanými historickými a urbánními souvislostmi je třeba uchopit s respektem. Monumenty nacistické architektury ztratily svůj záměr, avšak během dějinného vývoje obdržely jiný kontext a význam. Nacistické myšlenky jsou mrtvé. Řešené území ožívá pomocí jejich negace. Konceptuální myšlenky architektů doby před druhou světovou válkou však mrtvé nejsou. Na těchto původních úvahách vyrůstá generace nová, odlišná, jinak formulovaná a přitom respektující odkazy minulé doby, které pietně připomínají dramatickou historii.
Koncept pracuje se zachováním Glockenturmstrasse, Waldbühne a Glockenturm jako zkamenělých monumentů doby. Organicky je prorůstá, pracuje s terénem, přidává další osové a urbanistické souvislosti a přináší do území nové kvality, se zachováním všech původních, především sportovních funkcí. Starý král je mrtev, ať žije král nový.

Konceptuální úvahy:
- Nosná myšlenka vycházející ze zadání: "Přístup pro všechny". Jednota. NEGACE ideologie a fašistické myšlenky o nadřazenosti jedné rasy. NEGACE rozdělení Berlína.
- Nový organismus prorůstající staré struktury a zkamenělé monumenty komplikované historie celého olympijského areálu.
- Zachování a využití Speerova konceptu - osy, která měla původně spojit Hitlerovu univerzitu a Glockenturm. Posílení této osy koncentrováním zástavby kolmo k ní.
- Druhá osa jakožto přímá spojnice stanice S-Bahn a Waldbühne rozděluje a řeší území jeho rozdělením na dva základní celky - zastavěné území a parkovou plochu.
- Dialog/trialog základních monumentů jako bran při vstupu do území - hotel, hokejový stadion, Glockenturm.
- Využití symbolu a barev olympijských kruhů pro grafické pojetí navigačního systému.

Historie území:
Již v r. 1909 zde byla otevřena závodní dráha Grunewald, kterou navrhl architekt Otto March. Německá říše se dlouhá léta pokoušela přivézt do Berlína letní olympijské hry – byly naplánovány na rok 1916. Pro realizaci nového stadionu byly vybrány plochy kolem stávající dráhy, stavby se ujal opět March. Olympijský sen měl však neočekávaný konec v podobě 1. světové války. Na konci 20. let byla myšlenka olympiády obnovena. Marchův syn Werner vypracoval návrhy, podle nichž měl být Německý stadion přestavěn a kapacita diváků zvýšena na 65 tisíc. Jmenováním Adolfa Hitlera říšským kancléřem v r. 1933 nastal v diskuzi o novém stadionu nový obrat. Kapacita měla být navýšena na více než 100 tisíc diváků. Starý stadion byl zbourán a nahrazen novým. Spolu s tím byla zahájena výstavba celého olympijského areálu v okolí, vzniky zde plavecké bazény, obří amfiteátr Waldbühne, zvonice Glockenturm. Výstavba navázala na urbanistické plány Alberta Speera. V roce 1936 se zde konaly XI. letní olympijské hry, které byly zneužity jako propagantistická ukázka fašistické moci. Stadion byl později využíván armádním účelům. V novodobých dějinách pak Němci nevěděli, jak s tímto nacistickým odkazem naložit. Po předložení řady návrhů a posudků, které navrhovaly částečné zbourání stadionu a vybudování nového čistě fotbalového stadionu, se berlínský senát r. 1998 usnesl opravit chátrající Olympijský stadion a vybudovat z něj víceúčelovou arénu. V soutěži uspěl návrh architektů von Gerkan, Marg und Partner (GMP). Dnes stadion slouží klubu Hertha Berlin, Glockenturm slouží jako muzeum, ve Waldbühne se odehrávají příležitostné koncerty, ekumenická setkání apod. Komplex byl v 90. letech doplněn o další nevhodně umístěné sportovní haly.

Koncept transformace a migrace jednotlivých částí stávajícího území, konkrétní cíle projektu:
LES
- využití údolí a lesa, napojení na rekreační zónu kolem Havelu
- vybudování cyklostezek, stezek pro koně, turistických tras
- vybudování menší volně přístupné ZOO

WALDBÜHNE
- slouží jako"open air" jeviště většinou pro větší kulturní akce
- od r. 1936 doznala jen málo změn, z nichž největší je textilní zastřešení pódia
- celkem 52 stupňů, 28 m výška, 5 sektorů, kapacita až 20 tis. lidí, 1870 m2
- až 500 tis. návštěvníků za rok, tzn. téměř 30 akcí v roce, zejm. v letní sezoně (koncerty, divadelní představení, náboženská setkání)
- řešení: lepší obslužnost zázemí účinkujících, řešení sociálního zázemí, záchodů apod., bezbariérový přístup

PARKOVIŠTĚ P09
- je zde projektován hokejový stadion
řešení: požadavek neakceptovat a přesunout sem jezdecké centrum

GASAG
- průmyslový komplex, skladování zemního plynu
- řešení: nutno zachovat a nezasahovat do celého areálu - pracovní příležitost
klidná zóna - administrativní funkce, provoz pouze v době zvýšené poptávky nebo energetické krize, rezervní zásoby plynu pro Berlín

HORST KORBER SPORT CENTRUM
musí být celkově zachováno, omezená možnost zasáhnout do tohoto areálu
-řešení: nekontextuální strukturu tohoto komplexu skrýt do zeleně, izolovat od nového konceptu, zlepšit infrastrukturu a bezbariérovost objektů. V budoucnosti bude možná jejich demolice a další pozitivní rozvoj lokality.

BRUSLAŘSKÝ KLUB
- open air kluziště/parkoviště, 6 tenisových kurtů, krytý bazén, bowling, restaurace, dětské hřiště
řešení: celý areál bude přesunut, částečně rozšířen i redukován

JEZDECTVÍ
- důležitost a návštěvnost do budoucna klesá, v plánu je jeho redukce a přesun profesionálního jezdectví do Berlin - Tempelhof
- tím se otevírá možnost rozšíření o amatérské jezdectví, hipoterapii, další spolupraci s handicapovanými lidmi apod.
řešení: přesunout na sever k lesu = návaznost na stezky pro koně, rekreační zónu v okolí Havelu, větší klid
- nezapomenout, že centrum potřebuje speciální parkoviště pro přívěsy na koně
- soutěžní požadavky: jezdecké centrum celkem 5000m2

REZIDENČNÍ ČÁST
- v soutěžním zadání se počítá s jejím odstraněním

PARKOVIŠTĚ
- 180 aut, místa pro přívěsy pro koně
řešení: přesunout sem hokejový stadion, parkovací plochu využít jen částečně a ostatní parkovací kapacity skrýt pod úroveň terénu

STANICE S-BAHN PICHELSBERG
- 2 linky S5 a S75, spojnice mezi Spandau a centrem Berlina
- nástupiště dlouhé 185 m
- převýšení 11m překonáno 62 schody
řešit: bezbariérový přístup a rozšíření provozu

GLOCKENTURMSTRASSE:
- je rozšířena a doplněna o muzejní expozici, odkazující k dějinám Berlína, transformuje se na venkovní interaktivní muzeum
Objekty kolmé k této ulici jsou řazeny dle funkce a velikosti tak, aby směrem do nitra území klesala jejich objemnost a hustota. Dle programu soutěže jde především o sportovní zařízení. Program je doplněn i o další funkce, jako např. restaurační zařízení, výtvarné ateliéry a dílny. Koncepční řešení fasád zástavby se snaží tuto spojnici oživit. Materiálové řešení a plastické diagonální tvarování bylo zvoleno jako způsob, který se snaží najít kompromis mezi respektem k historii a novotvarem.
Motiv "zešikmení" použitý ve tvaru i ve fasádním detailu vychází z myšlenky regenerace území - nový prvek vždy přerůstá prvek starý. Historie zde není opomíjena, řešení spíše vychází z výhod a možností současné situace.

PARK:
Organická koncepce parku je v kontrastu k přísné osové kolomosti ostatních stezek. Zvlnění terénu má skrýt masivní hmoty stávajících hal.
Vnější okruh - cyklostezka a inline brusle - návaznost na cyklostezky v okolí
Cesta zážitků - pěší vnitřní okruh s atrakcemi a odpočinkovými plochami

HOTEL:
- slouží jako vstupní brána do území a jako kontradikce ke Glockenturm, za níž se otáčí
- hlavní nosnou konstrukci tvoří monolitické železobetonové jádro, které spolu s posledním technickým patrem na bázi Vierendeelova nosníku tvoří masivní konzolu, která pomáhá přenášet zatížení sedmi visutých pater.
- předsazená skleněná fasáda z vrstveného skla s akustickými PVB foliemi zajišťuje zvukový komfort hotelu a dostatečné odhlučnění od blízké trati S-Bahn. Fólie má také vliv na tepelný komfort, zabraňuje průniku UV paprsků.

HOKEJOVÝ STADION:
- průměr kruhového rozpětí je 100 m. Konstrukci tvoří masivní ocelová příhradová konstrukce, v místech překročení rovníku stažená ocelovými lany. Fasáda kopule stadionu je vyrobena z dílců teflonu se skelnými vlákny (PTFE). Nosnou konstrukci obepíná betonový piedestal, v něm jsou zářezy vjezdů a výjezdu do podzemních garáží a dva hlavní vstupy do stadionu. Jedno z kluzišť je zapuštěno v zemi, vedle něj je služební podzemní parkoviště. Podzemní patro je s 1.NP propojeno dvěma schodišti a výtahy. Přízemí slouží na rozdíl od podzemí veřejnosti. Druhé zapuštěné kluziště tak umožňuje bezbariérový přístup na střední úroveň tribun.

ORIENTACE a BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP: Stanice S-Bahn Pichelsberg a Waldbühne jsou jedoduše spojeny nejkratší cestou. Nad stanicí Pichelsberg je platforma sloužící jako filtr mezi dopravní zónou a parkovou plochou, rozptyluje a redukuje densitu lidí v případě nějaké akce ve Wadlbühne. Platforma je spojena se stanicí S-Bahn pomocí schodiště, šesti výtahy a dvěma eskalátory. Stanici propojuje zároveň s hokejovým stadionem.

Lepší orientace v území je zajištěna díky práci s vertikálním a horizontálním systémem
Horizontální systém: taktilní kontrast, vodící linky a indikátory v dlažbě apod.
Vertikální systém: stromy, aleje, průseky, uliční lampy apod.

Všechny hlavní pěší cesty obsahují standardní prvky navigačního systému pro nevidomé. Barvy olympijských kruhů jsou použity jako hlavní mustr pro orientační systém - grafické značky, mapky a plány.

Všechny nové budovy jsou konstruovány pro bezbariérový přístup.
Informační a orientační systém umožňuje zároveň sluchové a hmatové používání. Orientaci ulehčuje i materiálové řešení, zvukové komponenty (např. vodní fontána) apod.


ENGLISH:
"I just want to make my last demand in reverence to the work of what has been done by architects of the past. What was, has always been. What is, has always been. And what will be, has always been. Such is the nature of beginning." (Louis I. Kahn)

It is very necessary to respect all complicated historic and urban relationships in competition perimeter. The monuments of architecture of nazism lost its purpose. During the historic evolution obtained different context and significanty. The fascistic ideas are dead. Olympic area in Berlin comes back to live thanks to negation of these ideas. That also means ACCESS FOR ALL. We formulate our concept in reverence to the work of what has been done by architects of the past. We build the new, very different generation of ideas but we still respect the dramatic history of this location.

We conserve Glockenturmstrasse - it is converted to a square which is concepted like a museum space, an historic exhibition. We also conserve Waldbühne and Glockenturm like a fossil monument of the past. The new urban design areas organic intergrow these monuments, undulate the terrain, import new axis and urbanistic relations, bring new qualities but keep all existing, mostly sports functions. We connect the Waldbühne with Pichelsberg Station. We don't include the existing sport halls in our concept because they don't have any contextual sense. We hide them into the park. It is possible to change usage of this green area for the next urban development in the future.

The Pichelsberg station and Waldbühne are connected very simply by the shortest way. There is a platform above Pichelsberg station. The passengers of S-Bahn can relax there by waiting for the train. The platform is used like a filter between transit area and park, and reduces density of people in the case of any action in Waldbühne. The platform is connected by stairs, 6 elevators and 2 escalators with the S-bahn stattion and with the Ice Sport Stadium too.

We are working with horizontal and vertical direction system.
Horizontal system: tactile contrast, lines and indicators in the floor etc.
Vertical system: trees, lamps, forest corridors and paths etc.

All main walkways in the competition perimeter has guidance system for the blind people - tactile floor indicators, attention fields at change of direction and at street crossings
Colors of Olympic rings are used for navigation system in the whole area - also for graphic marks, symbols, maps, plans and targets

All new buildings in competition perimeter are constructed and maintained in such a way that they can be accessed by people with disabilities, elderly people, and people with small children via the main entrance and enjoyed in line with their designated use without any help from third parties.

Information and orientation system is structured according to the multiple senses principle: visual signals are perceptible to the ear and to touch.

Glockenturmstrasse is transformed to interactive Museum-space which provides sufficient number of acoustic and tactile informations for the blinds. Skillfully alternating materials or using acoustic elements like sound units, water fountaines or artistic components can set accents that help with orientation.

Floor information is given via floor indicators. In general, these use combinations of material high in both visual and tactile contrast, such as concrete, gravel, small paving stones, etc.

The colors of olympic rings are used for signs. It should have high optical contrast and may also be tactile. Light elements are also used for orientation. LED technology in conjunction with fiber optics is providing some innovative options.

STRUCTURAL SOLUTION OF HOTEL
- the main load-bearing construction includes reinforced concrete core and Vierendeel-beam. On this heavy console are hanging seven lower floors. Hotel has glass faceade system with PVB foil insulation for noise elimination of S-bahn.

ICE SPORT STADIUM
Diameter is 100 m. Construction: steel framed structure constricted by steel wire rope. Facade of spherical dome is made from teflon (PTFE). There is a concrete pedestal around the structure with entrances to underground parking. There are two hockey rinks - one is in the upper level, the second one is in the lower level - wheelchairs can stay on mid-level of spectator stand. These two floors are joined by two stairs and elevators. Underground level is only for proffesional hockey players, upper floor is for the public.

last update of website: 15|07|2024 12:28:49 | nahoru | FULLSCREEN | sitemap | © 2011 Filip Landa | 1152×864 | TOPlist | Licence Creative Commons