menu
actualphotosblog
<<< BACK
flash slideshow - pouze pro rychlé připojení (only for high speed internet) | je možné, že se objeví problémy s načítáním některých animací - v takovém případě buďte trpěliví, případně klikejte ve směru zpět, chvíli vyčkejte a poté klikněte znovu vpřed
fullscreen slideshow
| více o projektu (more about project) *.pdf ZDE | HERE | project on ARCHITIZER.com

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
Anotace

Diplomová práce se zabývá urbanisticko-krajinářským řešením lokality o rozměrech cca 1,5 x 1 km západně od Litoměřic, kde se nachází bývalá podzemní továrna Richard I a bývalé krematorium. Cílem projektu je vhodné umístění nezbytných provozních objektů pro expozici o historii podzemní továrny a blízkého koncentračního tábora, zpřístupnění a rekonstrukce části podzemí a krajinářské úpravy s důrazem na pietní charakter celého místa.

Sad smíření – Památník vězňům Richard, Litoměřice
Paměť je otroctví, neexistující paměť je smrt zaživa. (Matěj Páral)

Na rozdíl od nedalekého Terezína málokdo tuší dějinný význam Litoměřic v kontextu 2. světové války.
Koncept vychází z využití podzemních prostorových struktur továrny. Současně s podzemím je rozvíjen i koncept nové krajiny. Oba tyto nosiče jsou spolu svázány funkčně, prostorově i symbolicky. Dualita mezi prostorem a jeho mentálním nábojem tvoří hlavní scénografii projektu. Každý prvek organizace krajiny včetně vody má symbolický význam a hodnotu. Je využito kontrastu mezi organickými formami podzemního labyrintu a geometrizujícím rastrem ovocného sadu, mezi betonovými torzy staveb na povrchu a jemností přírody. Na první pohled protikladné prvky jako: přesně definováno / zdánlivě nevyřešeno (ve skutečnosti úmyslně ponecháno vlastní interpretaci), introvertní/extrovertní, tvoří úmyslné kontrasty. Vzájemná neutralizace těchto napětí vytváří komplexní celek, smiřující se s krajinou, do níž je injektován. Zbytky původních staveb (např. ventilační šachty, nádrže na užitkovou vodu, filtrační stanice) jsou obnaženy a reinterpretovány do nových souvislostí. Poznatky z filozofie, sociologie či psychologie zde byly konkretizovány do architektonické formy.
Uzdravení traumatické paměti je symbolizováno rituálním jednáním návštěvníků, kteří budou sami sázet stromy do ovocného sadu. Zážitek svobody pohybu podněcuje vědomí dějinných souvislostí, paradox oproti nesvobodě, kdy byla tato lokalita obehnána ostnatým drátem bez možnosti úniku. Krajina se bude velmi pozvolna proměňovat a obnovovat. Její potenciál bude zvýrazněn, monumentalita nepřístupných podzemních prostor bude vymezena na povrchu.
Území sestává ze tří mírně odlišných mikroklimatických systémů: areál původního krematoria, plocha určená pro nový sad a vápencový vrch Bídnice. Všechna tři mikroklimata budou protnuta přímočarou spojnicí vstupu do podzemí s krematoriem. Směrem k městu je tato osa vizuálně upnuta na dominantu komína krematoria a postupně zaříznuta do terénu.
Funkčně projekt využívá klimatických a topografických podmínek. Nejde o didaktickou turistickou atrakci. Jde o vlastní intenci návštěvníka - poutníka, který bude dané souvislosti sám objevovat. Jde o obnovení a uzdravení ztracené paměti. Zahrada Čech se proměňuje v Sad smíření.

Projekt získal cenu rektora Technické univerzity v Liberci.
Za důležité informace o továrně Richard vděčím webu http://richard-1.com

Annotation

Diploma project engages the solution of location with size of 1,5 x 1 km west from Litomerice city, where is the former Nazi underground factory Richard and the crematorium. The objective of diploma thesis is development of some objects for an exhibition about history of the factory and the near concentration camp, reconstruction of some parts of underground spaces and landscape adjustment with accent on piety of whole site.

Orchard of reconciliation - Memorial of prisoners Richard, Litoměřice
Memory is slavery, nonexistent memory is death alive (architect Matěj Páral)

3 kilometers next to Litomerice is very famous Terezín memorial - former Nazi concentration camp - but only few people know about Litomerice city in context of Second World War. The concept is based on utilization of underground space structures of limestone-mine which was adapted for Nazi secret factory in 1944. In parallel is developed concept of new landscape. Both these mediums are joined functionally, spatially and symbolically. The permanent duality between space and its mental charge creates the main scenography of this project. Each element of organization of landscape (including water) has a symbolic meaning. The project uses contrast between organic forms of underground labyrinth and geometric grid of fruit orchard, between concrete fragments of buildings and mildness of cultural nature. The mutual neutralization of these tensions is making a complex which reconciles relationship between landscape and its history. The fragments of industrial objects (ventilation shafts, water tanks, filter station, transformers etc.) are revealed and transformed to the new context. The recovery of traumatic memory is symbolized by ritual acts of visitors who will themselves plant the apple trees into the new orchard. The experience of free move is in a paradox to history. The landscape is slowly - step by step changing and recovering. Its potential is highlighted, the monumentality of underground spaces is showed on surface.
The site consists of 3 different microclimatic systems: area of former crematorium, grassed teritorry without any meaning and lime-stone hill "Bídnice". All the microclimates are crossed by one line ("groove") leading from crematorium to underground entrance C/D. This line is visually fixed at chimney of crematorium. Functionally the project uses the climatic and topographic conditions. The project is full of symbolism. It is not didactic or tourist attraction. It is going on personal intention of each pilgrim who will discover the historic context. It is attempting to formulate new reinterpretation of all elements in the landscape. Garden of Bohemia is changing into Orchard of Reconciliation.

Project was awarded by Rector's prize of Technical University of Liberec.
Thanks for important informations about the factory to website http://richard-1.com